گردنبند زنجیری پسرانه(نقره)

گردنبند زنجیری پسرانه(نقره)