دستبند(سنگ: مروارید-طلا)

دستبند(سنگ: مروارید-طلا)