دستبند(سنگ: مروارید-نقره)

دستبند(سنگ: مروارید-نقره)