گردنبند زنجیری دخترانه(نقره)

گردنبند زنجیری دخترانه(نقره)