گردنبند چوکر دخترانه(نقره)

گردنبند چوکر دخترانه(نقره)