گردنبند ظریف دخترانه(نقره)

گردنبند ظریف دخترانه(نقره)