دستبند سنگی دخترانه(نقره)

دستبند سنگی دخترانه(نقره)