گردنبند سنگی دخترانه(نقره)

گردنبند سنگی دخترانه(نقره)