گوشواره میخی دخترانه(نقره)

گوشواره میخی دخترانه(نقره)