دستبند بافت دخترانه(نقره)

دستبند بافت دخترانه(نقره)