دستبند سنگی بچه گانه(نقره)

دستبند سنگی بچه گانه(نقره)