دستبند مهره ای مردانه(نقره)

دستبند مهره ای مردانه(نقره)