دستبند زنجیری مردانه(نقره)

دستبند زنجیری مردانه(نقره)