گردنبند زنجیری مردانه(نقره)

گردنبند زنجیری مردانه(نقره)