گردنبند ظریف مردانه(نقره)

گردنبند ظریف مردانه(نقره)