دستبند ظریف مردانه(نقره)

دستبند ظریف مردانه(نقره)