حلقه ازدواج و نامزدی مردانه(نقره)

حلقه ازدواج و نامزدی مردانه(نقره)