دستبند سنگی مردانه(نقره)

دستبند سنگی مردانه(نقره)