گردنبند سنگی مردانه(نقره)

گردنبند سنگی مردانه(نقره)