دستبند بافت مردانه(نقره)

دستبند بافت مردانه(نقره)