گوشواره حلقه ای بزرگ(نقره)

گوشواره حلقه ای بزرگ(نقره)