انگشتر ظریف یونیسکس(نقره)

انگشتر ظریف یونیسکس(نقره)