گردنبند سنگی زنانه(برنج)

گردنبند سنگی زنانه(برنج)