دستبند مهره ای زنانه(نقره)

دستبند مهره ای زنانه(نقره)