گوشواره حلقه ای بزرگ زنانه(نقره)

گوشواره حلقه ای بزرگ زنانه(نقره)