گردنبند پروانه زنانه(نقره)

گردنبند پروانه زنانه(نقره)