دستبند زنجیری زنانه(نقره)

دستبند زنجیری زنانه(نقره)