گوشواره زنجیری زنانه(نقره)

گوشواره زنجیری زنانه(نقره)