گردنبند زنجیری زنانه(نقره)

گردنبند زنجیری زنانه(نقره)