دستبند سکه ای زنانه(نقره)

دستبند سکه ای زنانه(نقره)