گردنبند ظریف زنانه(نقره)

گردنبند ظریف زنانه(نقره)