گوشواره حلقه ای زنانه(نقره)

گوشواره حلقه ای زنانه(نقره)