دستبند پاندورا زنانه(نقره)

دستبند پاندورا زنانه(نقره)