گوشواره پیرسینگ زنانه(نقره)

گوشواره پیرسینگ زنانه(نقره)