گردنبند سنگی زنانه(نقره)

گردنبند سنگی زنانه(نقره)