گوشواره میخی زنانه(نقره)

گوشواره میخی زنانه(نقره)