گردنبند ونکلیف زنانه(نقره)

گردنبند ونکلیف زنانه(نقره)